Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov zodpovedá sume stanovenej MŠVVaŠ pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín.

a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín (stravné) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:
- bezhotovostným bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou

Výška stravnej jednotky: desiata : 0,30 €; obed : 0,72 €; olovrant : 0,25 €; spolu : 1,27 €

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť vedúcej jedálne.

Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa na stravu:

a) odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14.15 hod., zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje
b) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období
c) dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Neprítomnosť dieťaťa oznámi rodič osobne v ZŠS - u hlavnej kuchárky p. Vargovej, alebo telefonicky na tel. č. 0907 601 388 ( z organizačných dôvodov najlepšie v čase od 12.30 do 13.30 hod.)

- Ak z rôznych dôvodov nestihne rodič svoje dieťa odhlásiť, má možnosť si stravu vyzdvihnúť do vlastných nádob (obedára), avšak len jeden deň neprítomnosti dieťaťa, v čase do 12.00 hod.
- V prípade potravinových alergií dieťaťa, rodič odovzdá správu - potvrdenie od ošetrujúceho lekára vedúcej ZŠS a triednym učiteľkám.

Doklad o úhrade stravného (časť poštovej poukážky) rodič odovzdá do bielej schránky, pri vchode do kuchyne.

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947