MATERSKÁ  ŠKOLA, BENKOVA 17 , NITRA

 

Podmienky prijímania detí na šk. rok 2023/2024

 

     

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

V súlade s § 59 ods. 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú:

·       deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov) s trvalým pobytom v spádovej časti, ktorú určil zriaďovateľ vo VZN č.7/2021,

·       deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania,

·       deti , pre ktoré je predprimárme vzdelávanie povinné, sú určené nariadením mesta Nitra spádové     materské školy a zverejnené sú na webovom sídle mesta Nitra https://www.nitra.sk/register/zoznam/vzn

 

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy, Benkova 17, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté : 

·    deti,   ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať, aby v školskom roku 2023/2024 pred 5.rokom veku plnili PPV, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v Meste Nitra/v spádovej ulici, 

·       deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Benkova 17, Nitra aj v školskom roku 2022/2023,

·       deti s trvalým pobytom v Meste Nitra, resp. v mestskej časti, v ktorej sa nachádza materská škola,

·       deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ), 

·       deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

·       ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

 - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

                                                                                               Mgr. Miriam Mošaťová

riaditeľka MŠ Benkova 17

 

 

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova17@gmail.com

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947