MŠ bola od roku 1995 zapojená do dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý bol ukončený v roku 2009. Úlohy a ciele, ktoré v sebe projekt zahŕňal, sme implementovali do nového školského vzdelávacieho programu. K podpore zdravia vedieme deti ďalšími projektmi :

Bezpečnosť predškoláka

Cieľom projektu je naučiť deti bezpečne sa pohybovať na ceste do MŠ i mimo nej a podporiť ich pocit zodpovednosti. Je prípravou na zvládnutie nebezpečných situácií na budúcej ceste do školy. Na praktické precvičovanie a vytváranie správnych návykov využívame školské dopravné ihrisko. Deti majú možnosť prostredníctvom hier, maľovaniek, hlavolamov, labyrintov a cvičení, osvojiť si dôležité pravidlá, ktoré využijú ako účastníci cestnej premávky - chodci, korčuliari, cyklisti, spolujazdci v autobuse a v aute ...

Choroby sa nebojíme, radšej si vždy zacvičíme

Zámerom aktivít projektu je na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať stav psychickej i fyzickej pohody. Posilňovať odolnosť organizmu osvojením si základných pohybových návykov, schopností a zručností, rozvíjať vôľové vlastnosti a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou a poznať význam pravidelného cvičenia pre zdravie človeka, deti k nemu motivovať ...

Ako chrániť malé deti pred drogovými závislosťami

Cieľom projektu je stimulovať a podporovať rozvoj životných kompetencií detí, aby na elementárnej báze dostali základy pre budúcnosť odolať pokušeniam, ku ktorým patrí aj konzumácia drog. Hlavným zámerom programu je budovanie sebadôvery a vlastnej sebahodnoty dieťaťa, pričom sa posilňuje to, čo je v dieťati zdravé. Deti si prostredníctvom hier, dramatizácií rozprávok, hrania rolí precvičujú primerané techniky asertívneho správania ...

Turnaj v minifutbale o pohár zlatého futbalistu

Pre dieťa má podstatný význam pohybový vzor dospelých , ktorý modeluje jeho telesnú kultúru. Zámerom projektu je už v detskom veku rozvíjať športového ducha a zaujať deti pre kolektívny šport.
Hlavnými cieľmi projektu je :
  • utvárať schopnosť prispôsobiť a podriadiť sa skupine pri spoločnej činnosti
  • rozvíjať schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry
  • podporovať čestné športové zápolenie a schopnosť zmieriť sa s prehrou

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947