V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 (v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať sumou 20 € mesačne na dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. 

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov pre MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca, (§ 28 ods. 4 zákona):
- poštovou poukážkou
- internet bankingom
- priamou platbou v pokladni mestského úradu (možno uhradiť platobnou kartou)


Zákonný zástupca si vždy skontroluje, či úhradu vykonáva na správny účet. Pri trvalom príkaze si ho včas zruší na obdobie, keď dieťa nenavštevuje MŠ, napr. v čase letných prázdnin, alebo neprítomnosti 30 po sebe nasledujúcich dní.

Zákonný zástupca neuhrádza mesačný poplatok v prípade, ak dieťa navštevuje predškolskú prípravu.

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947