Zameranie školy

Osvojenie zdravého životného štýlu prostredníctvom ŠKVP „Učíme sa hravo zdravo“, s cieľom podporovať a rozvíjať základnú potrebu dieťaťa po pohybe a v zmysle interného environmentálneho programu „Poznaj a chráň“ s cieľom vzbudiť u detí pozitívny vzťah k prírode, životnému prostrediu.

Psychosociálne prostredie MŠ je charakteristické uplatňovaním prosociálneho výchovného štýlu. Východiská nášho edukačného pôsobenia sa opierajú o humanistickú pedagogiku a psychológiu, tvorivo-humanistickú výchovu M. Zelinu, osobnostne orientovanú predškolskú pedagogiku E. Opravilovej a pod.

V školskom roku 2014/2015 je prijatých 95 detí. S deťmi pracuje 8 kvalifikovaných učiteliek.

Ideálom výchovy a vzdelávania u nás je :

 • dobrý (čestný, morálny, charakterný),
 • múdry (vzdelaný, tvorivý),
 • aktívny (samostaný, pracovitý, iniciatívny),
 • šťastný (vyrovnaný, zdravý) a
 • zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania v našej MŠ sú:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ atď.).

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947